Prorockie zapowiedzi Matki Pana w Starym Testamencie – Estera.

0
790

Gdy sięgniemy do ksiąg Starego Testamentu możemy dostrzec wiele wydarzeń i postaci, których wyjaśnienie i dopełnienie jasne będzie miało miejsce dopiero w Nowym Testamencie. Wśród nich możemy dostrzec także zapowiedzi Tego najistotniejszego z wydarzeń w dziejach świata – przyjścia Mesjasza, Zbawiciela. Obok Niego ważne miejsce w historii zbawienia zajmuje Jego Matka. Wyjątkowość Maryi w życiu Chrystusa i Kościoła widoczna jest w dotyczących jej zapowiedziach  widocznych w postaciach kobiet Starego Testamentu. Jedną z nich jest Estera. Przypatrzmy się jej jako tej, która zapowiada Maryję.

  

Krolowa Estera

 

Estera pochodząca z narodu żydowskiego w bardzo młodym wieku została sierotą. Po śmierci swoich rodziców zabrano ją do Persji  gdzie mieszkała pozostała część jej rodziny. Stryj Ojca Mordocheusz mieszkający w Persji na dworze króla Aszwerusa zaopiekował się osieroconą dziewczyną. Dalsze życie Estery związane jest z perskim dworem . Na początku trafia do haremu królewskiego by być jedną z wybranek samego władcy, a następnie być wybraną na pierwszą żonę króla i ukoronowaną na królową. Uwagę zwraca jednak fakt, że do tej pory nikt nie interesował się pochodzeniem  wybranki serca władcy. A nie ujawniła Estera swego narodu i pochodzenia, ponieważ Mardocheusz rozkazał jej, aby nic nie mówiła.(Est. 2.10). Wszystko było by dobrze, gdyby nie polityka prowadzona  na królewskim dworze. Mordocheusz, krewny Estery został znienawidzony przez Hamana, który był ministrem króla ,a zarazem jego ulubieńcem. Powód tej niechęci był nie tyle polityczny, co posiadał tło religijny. Oto Mordocheusz nie oddawał należnego pokłonu urzędnikowi królewskiego. Zawiść urzędnika była wielka. Dowiedziawszy się że Mordocheusz jest pochodzenia żydowskiego postanowił zemścić się na nim samym i jego narodzie. Haman udał się do króla Aszwerusa z prośbą o wydanie dekretu by w wyznaczonym przez niego dniu wszyscy będący pochodzenia żydowskiego w granicach imperium zostali zamordowani. Król przychylił się do prośby swego ministra: wysłano listy przez gońców do wszystkich państw króla, aby wygubić i wybić, i wyniszczyć wszystkich Żydów od chłopca do starca, dzieci i kobiety w tym samym dniu, to jest w dniu trzynastym miesiąca dwunastego, to jest miesiąca Adar, a majątek ich skonfiskować.(Est.3.13). Estera będąc najbliżej władcy wstawia się za swoim narodem i prosi króla o zmianę dekretu. Zanim jednak dochodzi do spotkania z władcą, królowa przywdziewa strój pokutny i przez trzy dni zanosi swe modlitwy do Boga – Władcy Izraela, , by Pan ocalił jej naród.

Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, nie mającą oprócz Ciebie żadnego wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w ręce mojej. Ja słyszałam od młodości mojej w pokoleniu moim w ojczyźnie, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich narodów i ojców naszych ze wszystkich ich przodków na wieczystą posiadłość i uczyniłeś im tak wiele rzeczy według obietnicy. A teraz zgrzeszyliśmy przed obliczem Twoim i wydałeś nas w ręce wrogów naszych za to, żeśmy czcili ich bóstwa. Sprawiedliwy jesteś, Panie! A oni nie zadowolili się gorzkością niewoli naszej i włożyli ręce swoje w ręce bożków swoich, aby odmienić obietnice ust Twoich i aby wyniszczyć dziedzictwo Twoje, zamknąć usta tych, którzy Cię wielbią, i zgasić sławę Twego domu i ołtarza Twego, a  otworzyć usta pogan na przymioty bezwartościowych bałwanów i podziwianie na wieki cielesnego króla. Nie oddawaj, Panie, berła Twego tym, którzy nie istnieją, i niech się nie naigrawają z naszego upadku, lecz zwróć postanowienie ich przeciwko nim; tego zaś , który zaczął z nami walkę, przykładnie ukarz!(…)(Est.4.17). Po Trzech dniach Estera – żona króla Persji udaje się do władcy(lwa) by rozmawiać z nim i prosić, by ten cofnął swój dekret. Król przyjął żonę i jak mówi Słowo Boże – przychylnie przyjął gdyż znalazła łaskę w oczach jego. Haman utracił swoją posadę na dworze króla a jego miejsce zajął Mordocheusz. Pan wysłuchał wołania Estery i przychylnym uczynił serce króla. Z wdzięczności za uratowanie narodu wybranego cały lud obchodzi święto Purim. Dziękczynienie za dar życia i wolności. 

 

Gdy przyjrzymy się postaci Estery, śmiało możemy powiedzieć, że jest ona niejako podobna do Maryi, której zapowiedź stanowi. Podobnie jak Matka Jezusa pochodzi z Narodu Wybranego. Zostaje ona obrana na żonę króla z wielu kobiet które były jego własnością. Maryja także zostaje wybrana spośród wielu kobiet Izraela na oblubienicę Ducha świętego. Zostaje wybrana na matkę Syna Bożego – Jezusa Chrystusa. Estera jako żona stoi u boku króla, Maryja zaś przez całe swoje życie czuwa u boku Króla Izraela – Jezusa Chrystusa. Jest z Jezusem w czasie jego publicznej działalności (licznych uzdrowień, wskrzeszenia Łazarza ale także wówczas gdy Jezus głosi to, co usłyszał u swego Ojca). Matka Pana podobnie jak Estera wstawia się u Króla w sprawach Izraela – jego córek i synów. Zarówno jednej jak i drugiej nie są obce sprawy wołających o pomoc. Perska królowa została wysłuchana przez Aswerusa, uzyskała łaskę. Podobnie Maryja jest wysłuchiwana przez Jezusa w wielu sprawach, z którymi się do Niego zwraca (przykładem jest problem zaistniały na weselu w Kanie Galilejskiej).

 

Obie kobiety, ta ze Starego jak i z Nowego Testamentu oddane są Bogu Jahwe. Estera w modlitwie prośby i poście. Maryja w zaufaniu słowu Boga kierowanemu do niej przez Anioła w czasie zwiastowania. Esterze i Maryi możemy przyznać tytuł matki i pośredniczki łaski. Pierwsza jest matką narodu jako królowa ale także i ta, która opiekuje się ludem wybranym. Jest także pośredniczką łask – gdyż pośredniczy pomiędzy Bogiem a ludem, pomiędzy ziemskim władcą a poddanymi. Maryja jest Matką, nosiła w swoim łonie Boga – Człowieka dlatego, że z Niej zrodził się Twórca łaski. Jest także pośredniczką łask, ponieważ była orędowniczką u Chrystusa w uzyskaniu łaski dla ludzi proszących o nią: łaski odkupienia,, życia Bożego i chwały nieba.

 

Maryja i Estera mogą mieć przyznany tytuł Królowej i Matki Miłosierdzia. Królowa miłosierdzia – wstawiająca się za narodem wybranym narażonym na wyniszczenie przez Aswerusa. Królowa i Matka miłosierdzia wstawiająca się za tymi, którzy przychodzą i proszą o wstawiennictwo i wołają wśród doczesnych utrapień. Jest blisko swoich dzieci by uzyskać dla nich przebaczenie i wyjednać odpuszczenie grzechów

 

Kiedy patrzymy na te dwie postacie możemy śmiało powiedzieć, że w Esterze dostrzegamy zapowiedź Niewiasty nowego przymierza – Maryi jako tej, która podobnie jak Estera będzie posłuszna woli Boga i będzie Mu służyła w pokorze i posłuszeństwie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here