LITURGIA GODZIN – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA Z KUPERTYNU

0
400

 L I T U R G I A    G O D Z I N


 

Godzina Czytań

K.  Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

 Józefie, synu przesławny Franciszka,
Ku twojej chwale płynie pieśń z tej ziemi;
Oto nabyłeś Królestwo Niebieskie
Płacąc cnotami.

 Nie majętnością, ale żywą wiarą
Rodzice twoi znakomici byli
I nie dla świata, tylko dla Chrystusa,
Ciebie zrodzili.

 W kwiecie młodości chorobą podcięty
Prawie stanąłeś u brzegu mogiły,
Ale cudownie Najświętsza Dziewica
Wraca ci siły.

 Pragnąc samemu Jezusowi służyć,
Do Braci Mniejszych wpraszasz się wspólnoty,
By wśród nich wkrótce przedziwnie zajaśnieć
Blaskami cnoty.

 Kiedy sprawujesz Najświętszą Ofiarę,
Zdajesz się nie czuć już ciężaru ciała,
Boskim porywem uniesiony w górę
Miłością pałasz.

 Stwórco wszechświata wraz z Odkupicielem
I Ty, co dobrem darzysz lud ubogi,
Obyśmy mogli dla zasług Józefa
Wejść w niebios progi. Amen.

1 ant. Błogosław, duszo moja, Pana * i nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego.

Psalm 103 
Uwielbienie miłosiernego Boga
Dzięki serdecznej litości naszego Boga nawiedziło nas z wysoka Wschodzące Słońce (por. Łk 1, 78) 

I

Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
On twoje życie dobrem nasyca, *
jak pióra orła młodość twa się odradza.
Dzieła Pana są sprawiedliwe, *
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi, *
swoje dzieła synom Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosław, duszo moja, Pana / i nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego.

2 ant. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, * tak Pan się lituje nad tymi, / którzy cześć Mu oddają.

II

Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie zapamiętuje się w sporze, *
nie płonie gniewem na wieki.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.
Wie On, z czegośmy powstali, *
pamięta, że jesteśmy prochem.
Dni człowieka są jak trawa, *
kwitnie on jak kwiat na łące.
Wystarczy, że wiatr go muśnie, już znika *
i wszelki ślad po nim ginie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, / tak Pan się lituje nad tymi, / którzy cześć Mu oddają.

3 ant. Błogosławcie Pana, * wszystkie Jego dzieła.

III

Lecz łaska Pana jest wieczna dla Jego wyznawców, *
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
Nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza *
i pamiętają, by spełniać Jego przykazania.
Pan utwierdził swój tron na niebiosach, *
a Jego panowanie wszechświat obejmuje.
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, †
potężni mocarze pełniący Jego rozkazy, *
aby słuchano słów Jego.
Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy *
i wszyscy słudzy pełniący Jego wolę.
Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła, †
na każdym miejscu Jego panowania. *
Błogosław, duszo moja, Pana!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła.

K. Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, Panie.
W. Abym rozważał Twoje cuda.

Jeżeli poniżej nie wyświetliły się teksty czytań i Te Deumkliknij tutaj i przeładuj tę stronę
(dotyczy głównie użytkowników urządzeń mobilnych).

Z Księgi proroka Ezechiela


10, 18-22; 11, 14-25


Chwała Pańska opuszcza potępione miasto

W owych dniach chwała Pańska odeszła od progu świątyni i zatrzymała się nad cherubami. Cheruby rozwinęły skrzydła i uchodząc uniosły się z ziemi na moich oczach, a koła z nimi. Zatrzymały się w wejściu wschodniej bramy świątyni Pańskiej, a chwała Boga izraelskiego spoczywała nad nimi u góry. Była to ta sama istota żywa, którą pod Bogiem izraelskim oglądałem nad rzeką Kebar, i poznałem, że były to cheruby. Każdy miał po cztery oblicza i cztery skrzydła, a pod skrzydłami coś w rodzaju rąk ludzkich. Wygląd ich twarzy był podobny do tych samych twarzy, które widziałem nad rzeką Kebar. Każdy poruszał się prosto przed siebie. 
Pan skierował do mnie te słowa: „Synu człowieczy, oto do braci twoich, do zesłanych wraz z tobą, do wszystkich pokoleń izraelskich, do ogółu mawiali mieszkańcy Jerozolimy: «Oddaleni jesteście od Pana. Ziemia ta nam została oddana w posiadanie». Dlatego mów: Tak mówi Pan Bóg: Wprawdzie wygnałem ich pomiędzy narody i rozproszyłem po krajach, jednak przez krótki czas będę dla nich świątynią w tych krajach, do których przybyli. Dlatego mów: Tak mówi Pan Bóg: Zgromadzę was na nowo spośród obcych narodów, sprowadzę was z krajów, po których zostaliście rozproszeni, i dam wam ziemię Izraela. Wrócą tam i wykorzenią z niej wszystkie bożki i obrzydliwości. Dam im jedno serce i wniosę nowego ducha do ich wnętrza. Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne, aby postępowali zgodnie z moimi poleceniami, strzegli nakazów moich i wypełniali je. I tak będą oni moim ludem, a Ja będę ich Bogiem. A co do tych, których serce skłania się ku bożkom i obrzydliwościom, to na ich głowy składam odpowiedzialność za ich postępowanie” – wyrocznia Pana Boga. 
Potem cheruby rozwinęły swe skrzydła i równocześnie z nimi poruszyły się koła, a chwała Boga Izraela spoczywała na nich u góry. I odeszła chwała Pańska z granic miasta, i zatrzymała się na górze, która leży na wschód od miasta. 
A duch uniósł mnie i zaprowadził z powrotem w Bożym zachwyceniu do zesłańców z ziemi chaldejskiej i tak skończyło się widzenie, które miałem. Następnie opowiedziałem zesłańcom wszystkie te sprawy Pana, które mi On pozwolił widzieć.

Mt 23, 37. 38; Ez 10, 18

W. Jeruzalem,  ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, / a nie chcieliście. *Oto wasz dom zostanie wam pusty.
K. Chwała Pańska odeszła od progu świątyni. W. Oto wasz dom zostanie wam pusty.

Z wypowiedzi i sentencji świętego Józefa z Kupertynu
(G. Parisciani: S. Giuseppe da Copertino
alla luce dei nuovi documenti, Osimo 1963: passim) 

Nikt nie może osiągnąć doskonałości bez miłości Boga

Trzy zadania są szczególnie właściwe zakonnikowi: miłować Boga z całego serca, nieustannie Go uwielbiać i bliźnim przyświecać przykładem dobrych czynów. Kto podejmuje życie duchowne względnie zakonne, nie może osiągnąć doskonałości bez miłości Boga. Kto posiada miłość, jest bogaty, chociaż o tym nie wie, a kto nie posiada miłości, ten jest bardzo nieszczęśliwy. 
Jak słońce oświecając liście i gałązki roślin przyozdabia je różnymi kolorami nie naruszając właściwej im natury, tak łaska Boża oświecając człowieka przyozdabia go cnotami, a zapalając go ogniem nadprzyrodzonej miłości czyni go miłym w oczach Bożych nie naruszając jego natury, lecz ją doskonaląc. Tym, czego Bóg szczególnie od nas żąda, jest wola, którą człowiek otrzymał w darze od samego Boga w akcie stworzenia i którą posiada jakby na własność. Gdy człowiek ćwiczy się w cnotliwych czynach, wykonuje je przy pomocy łaski Boga, od którego pochodzą wszelkie dobra. Jedynie wolę posiada człowiek na własność. Przeto jest rzeczą bardzo miłą Bogu, gdy człowiek wyrzekając się własnej woli, oddaje się całkowicie w ręce Boga. 
Jak urodzajne drzewo wydaje obfitsze owoce wtedy, gdy się wykazuje stałą o niego troskliwość, tak człowiek krocząc drogą Pana powinien stale wzrastać i postępować w cnotach, aby mógł wydać słodkie owoce świętości i przykłady cnót, które innych skutecznie pociągają na drogę Pana. Cierpliwe zaś znoszenie przeciwności lub trudności życiowych z miłości do Boga należy uważać za szczególną łaskę, której Bóg udziela tym, którzy Go miłują. 
Albowiem jak Pan nasz Jezus Chrystus wiele i okrutnie dla nas cierpiał, tak pragnie Bóg, abyśmy również mieli udział w Jego męce. Jeśli więc jesteś złotem, cierpienie oczyści cię z żużlu, a jeśli jesteś żelazem, oczyści cię ze rdzy. 
Przypatrz się ptakom niebieskim jak opuszczają swój lot, aby zdobyć pożywienie, a następnie jak szybkim lotem wznoszą się w przestworza. Podobnie słudzy Boga powinni pozostawać na ziemi tak długo, jak tylko to jest konieczne, a następnie winni szybko wznieść się duchem do nieba, aby chwalić i wielbić Boga. Zauważ również, że ptaki nie siadają na błotnistej ziemi, a tym bardziej sprytnie unikają kąpieli w bagnie. Podobnie ludzie nie powinni zatapiać się w to, co brudzi duszę, ale duchem winni wznosić się w górę i chwalić Boga Najwyższego świętymi czynami.

2 Kor 12, 10. 9. 7

W. Mam upodobanie w moich słabościach,  w obelgach, w prześladowaniach i w uciskach. * Aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa.
K. Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, najchętniej będę się chlubił z moich słabości. W. Aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa.

Módlmy się. Boże, Ty przedziwnym wyrokiem Twojej mądrości postanowiłeś wszystko przyciągnąć do Twego Syna podwyższonego na krzyżu,  spraw łaskawie przez zasługi i przykład świętego Józefa, * abyśmy wyzwoleni z ziemskich pożądliwości, mogli doskonale upodobnić się do Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

We wspólnym odprawianiu oficjum:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.

 

**********************************************************************************************

J U T R Z N I A

 

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

O Józefie, ty odpędzasz
Przez Jezusa imię święte,
Piekieł moce, mroki duszy
I ciał słabych boleść leczysz.

Kraj nasz weź pod twą opiekę,
Oddal nędzę, głód, zarazę,
Wyzwól od szatańskich sideł,
Strzeż przed błędem, gdy nas zwodzi.

Uśmierz grozę morskiej fali,
Chroń od zniszczeń w czasie burzy,
Ziemia owoc niech swój wyda,
Daj rolnikom bujne plony.

Broń czystości w duszach naszych,
W sercach rozpal miłość Bożą,
Daj nam dążyć z całej siły
Tam, gdzie Bóg jest wiecznym szczęściem.

Spraw to, Trójco Przenajświętsza,
By moc Twoja w nas mieszkała,
Daj z Józefa brać wzór cnoty
I wytrwać w drodze do Ciebie. Amen.

 

PSALMODIA

1 ant. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste * i odnów we mnie moc ducha.

Psalm 51
Błaganie pokutnika
Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczcie nowego człowieka (Ef 4, 23-24)

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą *
i jako grzesznika poczęła mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *
niech się radują kości, które skruszyłeś.
Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
i zmaż wszystkie moje przewinienia.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
i wrócą do Ciebie grzesznicy.
Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, †
Boże, mój Zbawco, *
niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.
Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *
odbuduj mury Jeruzalem.
Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *
wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste / i odnów we mnie moc ducha.

2 ant. Wesel się, Jeruzalem, * bo zgromadzą się w tobie wszyscy sprawiedliwi / i będą wychwalać Pana.

Pieśń (Tb 13, 8-11. 13-16a Wulg)
Dziękczynienie za wyzwolenie narodu
Ukazał mi anioł Miasto Święte, Jeruzalem… mające chwałę Boga (Ap 21, 10-11)

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego wybrani, *
wychwalajcie Go i obchodźcie dni wesela.
Jeruzalem, miasto święte, †
Pan zesłał karę za czyny twoich synów, *
lecz się zmiłuje nad potomstwem sprawiedliwych.
Godnie więc wysławiaj Pana *
i chwal Króla wieków,
Aby z radością odbudował w tobie swój przybytek *
i przez ciebie napełnił jeńców weselem;
Aby w tobie okazał miłość nieszczęśliwym *
we wszystkich pokoleniach na wieki.
Potężne światło zabłyśnie aż po krańce ziemi; *
przybędą do ciebie z daleka liczne narody
I mieszkańcy stron odległych *
do twego świętego imienia.
W swych rękach przyniosą dary *
dla Króla niebios.
Z pokolenia na pokolenie będą ci oddawać chwałę, *
a twe imię „Wybrana” utrwali się w przyszłych pokoleniach.
Wesel się, Jeruzalem, z synów sprawiedliwych, †
bo wszyscy będą zgromadzeni *
i będą wysławiać Pana wieków.
Szczęśliwi, którzy cię miłują, *
szczęśliwi, którzy się cieszą z twojego pokoju.
Błogosław, duszo moja, Pana, †
bo wybawił swoje miasto Jeruzalem *
ze wszystkich jego ucisków.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wesel się, Jeruzalem, / bo zgromadzą się w tobie wszyscy sprawiedliwi / i będą wychwalać Pana.

3 ant. Wysławiaj twego Boga, Syjonie, * On zsyła na ziemię swoje polecenia, / a szybko mknie Jego słowo.

Psalm 147 B
Jeruzalem wielbi Boga
Chodź, ukażę Ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka (Ap 21, 9)

Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.
On prószy śniegiem jak wełną *
i szron jak popiół rozsypuje.
On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *
od Jego mrozu ścinają się wody.
Posyła słowo, i lód topnieje, *
powieje wiatrem, i rzeki płyną.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wysławiaj swego Boga, Syjonie, / On zsyła na ziemię swoje polecenia, / a szybko mknie Jego słowo.

CZYTANIE
To wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa Pana mojego – przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach – w nadziei, że upodobnię się do Jego śmierci.

RESPONSORIUM KRÓTKIE
K.   Człowiek sprawiedliwy zakwitnie jak lilia * I będzie chwalił Pana po wieczne czasy.
W.  Człowiek sprawiedliwy zakwitnie jak lilia / I będzie chwalił Pana po wieczne czasy.
K.   Rozrośnie się jak cedr na Libanie.
W.  I będzie chwalił Pana po wieczne czasy.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Człowiek sprawiedliwy zakwitnie jak lilia / I będzie chwalił Pana po wieczne czasy.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

Ant. Błogosławiony Bóg, * który przepasał mnie mocą i nienaganną uczynił mą drogę; / On dał moim nogom rączość łani i umieścił mnie na wzgórzach.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławiony Bóg, / który przepasał mnie mocą i nienaganną uczynił mą drogę; / On dał moim nogom rączość łani i umieścił mnie na wzgórzach.

PROŚBY
Chrystus jest naszym uświęceniem i odkupieniem. Pokornie Go błagajmy, abyśmy w świętości i niewinności kroczyli przed Nim we wszystkie dni naszego życia:
Panie, uświęć nas w prawdzie.

Chryste, Ty w świętym Józefie ukazałeś nam wzór ewangelicznej pokory i posłuszeństwa,
spraw, abyśmy kroczyli jego śladami.
Panie, uświęć nas w prawdzie.

Ty nas wszystkich powołałeś do doskonałej miłości,
przyciągnij nas do siebie i utwierdź nas w Twojej miłości.
Panie, uświęć nas w prawdzie.

Ty uświęciłeś cały świat przez jedną i niepokalaną Ofiarę na krzyżu,
uczyń nasze życie świętym darem całopalnym, miłym Bogu.
Panie, uświęć nas w prawdzie.

Ty powiedziałeś: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą,
spraw, abyśmy w niewinności i szczerości serca dostrzegali Ciebie we wszystkim, a w chwale oglądali Twoje oblicze.
Panie, uświęć nas w prawdzie.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego

MODLITWA
Boże, Ty przedziwnym wyrokiem Twojej mądrości postanowiłeś wszystko przyciągnąć do Twego Syna podwyższonego na krzyżu, † spraw łaskawie przez zasługi i przykład świętego Józefa, * abyśmy wyzwoleni z ziemskich pożądliwości, mogli doskonale upodobnić się do Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
W. Amen

************************************************************************

 

MODLITWA POŁUDNIOWA

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN
1  Zebrani w dnia połowie,
By głosić chwałę Boga,
Wyznajmy naszą wiarę
I prośmy Go pokornie.

2  Bo choć w wieczności mieszka,
Do Niego czas należy
I bliski jest każdemu,
Kto spełnia Jego wolę.

3  Niech On rozjaśni rozum,
Zapali miłość w sercu,
Bo Jemu chcemy służyć
Przez pracę i modlitwę.

4  Wielbimy Ciebie, Boże,
Jedyny w Trójcy Świętej;
Niech słońce Twojej łaski
Oświeca naszą drogę. Amen.

PSALMODIA

 

 1 ant. Obfity pokój * dla miłujących Twoje Prawo, Panie.

Psalm 119, 161-168
XXI (Szin) Prawo Boże obdarza mocą

Możni prześladują mnie bez powodu, *
moje zaś serce lęk czuje przed Twoimi słowami.
Radują mnie Twoje słowa, *
jak tego, który zdobył łup wielki.
Nienawidzę kłamstwa i nim się brzydzę, *
a Prawo Twoje miłuję.
Siedem razy na dzień Cię wysławiam *
z powodu sprawiedliwych Twych wyroków.
Obfity pokój dla miłujących Twoje Prawo, *
i nigdy się nie potkną.
Czekam, Panie, na Twoją pomoc *
i spełniam Twe przykazania.
Moja dusza strzeże Twych napomnień *
i bardzo je miłuje.
Przestrzegam Twoich postanowień i napomnień, *
bo wszystkie moje drogi są przed Tobą.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Obfity pokój dla miłujących Twoje Prawo, Panie.

2 ant. Wszyscy wierzący * mieli jedno serce i jedną duszę

Psalm 133
Szczęście płynące ze zgody
Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga (1 J 4, 7)

O jak dobrze i miło, *
gdy bracia mieszkają razem!
Jest to jak wyborny olejek na głowie, †
który spływa na brodę Aarona, *
na skraj jego szaty.
To jak rosa Hermonu, *
która opada na górę Syjon;
Bo tam udziela Pan błogosławieństwa *
i życia na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wszyscy wierzący mieli jedno serce i jedną duszę.

3 ant. Od rąk grzesznika * ustrzeż mnie, Panie, / potężny mój wybawicielu.

Psalm 140, 2-9. 13-14
Przeciw podstępnym wrogom
Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników (Mt 26, 45)

Wybaw mnie, Panie, od złego człowieka, *
strzeż mnie od gwałtownika,
Od tych, którzy w sercu knują złe zamiary, *
każdego dnia wzniecają spory.
Jak węże ostrzą swe języki, *
jad żmijowy mają pod wargami.
Od rąk grzesznika ustrzeż mnie, Panie, †
zachowaj mnie od gwałtownika, *
od tych, którzy z nóg chcą mnie zwalić.
Pyszni na mnie sidło zastawiają w ukryciu, †
złoczyńcy rozciągają powrozy, *
ustawiają na mojej drodze pułapki.
Mówię do Pana: „Jesteś moim Bogiem, *
usłysz, Panie, mój głos błagalny!”
Panie, mój Panie, potężna moja pomocy, *
osłaniasz w dniu walki moją głowę.
Nie spełniaj, Panie, pragnień niegodziwca, *
nie sprzyjaj jego zamiarom.
Wiem, że Pan oddaje sprawiedliwość ubogiemu, *
a biednemu słuszność przyznaje.
Tylko sprawiedliwi będą sławić Twe imię, *
prawi będą mieszkać przed Twoim obliczem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Od rąk grzesznika ustrzeż mnie, Panie, / potężny mój wybawicielu.

CZYTANIE
Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.

K. Dziękujcie Panu, bo jest dobry.
W. Bo Jego łaska trwa na wieki.

MODLITWA
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, † cały świat zaległy ciemności, gdy w południe jako niewinny Baranek pozwoliłeś się przybić do krzyża za nasze grzechy, * udzielaj nam zawsze tego światła, które wskazuje drogę do życia wiecznego. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.

***********************************************************************************

NIESZPORY

 

K.  Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

 HYMN 

 Chlubo nasza, o Józefie,
Witaj, tobą szczycą się:
Bracia Mniejsi, kraj ojczysty
I rodzinne miasto twe;
Blaskiem bowiem twej świętości
Na zawsze okryłeś je.

 Mękę Ukrzyżowanego
Nosisz zawsze w sercu swym,
Ciało aż do krwi biczujesz,
By współcierpieć z Panem twym,
Surową pokutą płacisz
Za każdą najmniejszą z win.

 Wiele sobie wciąż odmawiasz:
Nie chcesz spoczynku ni snu
I pokarmu sobie skąpisz,
Ściśle poszcząc dzień po dniu,
By w karności ciało trzymać,
Wszystkiego zabraniasz mu.

 Za to tyle znasz słodyczy,
Wiele szczęścia serce ma:
Gdy nad tobą się pochyla
Najświętszej Dziewicy twarz,
Jak ptak chronisz się bezbronny
Pod Jej opiekuńczy płaszcz.

 Dziś, gdy w niebieskiej ojczyźnie
Cieszysz się z nagrody swej,
Wejrzyj na walczących braci
I staranie o nich miej;
Gdy do ciebie modły wznoszą,
Ty im pomoc zesłać chciej.

 Trójco Przebłogosławiona,
Łaską swą umacniaj nas,
Byśmy za wzorem Józefa
Strzegli się najmniejszych skaz
I wraz z nim Królestwo Twoje
Posiedli na wieczny czas. Amen.

 

1 ant. Przedziwna jest dla mnie Twoja wiedza, Panie, * Ty znasz wszystkie moje drogi.

Psalm 139, 1-18. 23-24 
Bóg wszystko przenika
Kto poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą? (Rz 11, 34) 

I

Przenikasz i znasz mnie, Panie, *

Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.
Z daleka spostrzegasz moje myśli, †
przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, *
i znasz wszystkie moje drogi.
Zanim słowo się znajdzie na moim języku, *
Ty, Panie, już znasz je w całości.
Ty ze wszystkich stron mnie ogarniasz *
i kładziesz na mnie swą rękę.
Zbyt przedziwna jest dla mnie Twoja wiedza, *
tak wzniosła, że pojąć jej nie mogę.
Gdzie ucieknę przed duchem Twoim? *
Gdzie oddalę się od Twego oblicza?
Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, *
jesteś przy mnie, gdy położę się w Otchłani.
Gdybym wziął skrzydła jutrzenki, *
gdybym zamieszkał na krańcach morza,
Tam również będzie mnie wiodła Twa ręka *
i podtrzyma mnie Twoja prawica.
Jeśli powiem: „Niech więc mnie ciemność zasłoni *
i noc mnie otoczy jak światło”,
To nawet mrok nie będzie dla Ciebie ciemny, †
a noc jak dzień będzie jasna, *
bo mrok jest dla Ciebie jak światło.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przedziwna jest dla mnie Twoja wiedza, Panie, / Ty znasz wszystkie moje drogi.

2 ant. Ja, Pan, przenikam serca i sumienia, * i oddam każdemu według jego czynów.

II
Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze *
i utkałeś mnie w łonie mej matki.
Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył; †
godne podziwu są Twoje dzieła *
i duszę moją znasz do głębi.
Nie byłem dla Ciebie tajemnicą, †
kiedy w ukryciu nabierałem kształtów, *
utkany we wnętrzu ziemi.
Oczy Twoje widziały moje czyny *
i wszystkie spisane są w Twej księdze
Dni przeznaczone dla mnie, *
nim choćby jeden z nich nastał.
Jak bezcenne są dla mnie Twoje myśli, Boże, *
jak niezmierzona jest ich liczba!
Gdybym chciał je zliczyć, więcej ich niż piasku; *
gdybym doszedł do końca, nadal jestem z Tobą.
Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce, *
doświadcz mnie i poznaj moje myśli.
I zobacz, czy idę drogą nieprawą, *
a prowadź mnie drogą odwieczną.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ja, Pan, przenikam serca i sumienia, / i oddam każdemu według jego czynów.

3 ant. Z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. * Jemu chwała na wieki.

Pieśń (Rz 11, 33-36) 
Drogi Boże

 

O głębokości bogactw, *
mądrości i wiedzy Boga.
Jakże niezbadane są Jego wyroki *
i nie do wyśledzenia Jego drogi.
Kto bowiem poznał myśl Pana *
albo kto był Jego doradcą?
Lub kto Go pierwszy obdarował, *
aby nawzajem otrzymać odpłatę?
Albowiem z Niego i przez Niego, †
i dla Niego jest wszystko. *
Jemu chwała na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. / Jemu chwała na wieki.

 

 

 

 


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here